Найдено 200+ «Х»

ХАСТЛЕРЫ (АМЕР. ЖАРГОН)

Сексология. Словарь терминов

Хастлеры (амер. жаргон) — мужчины-проститутки (гетеросек-суальные), допускающие гомосексуальные контакты (фелляцию).

ПОЛОВАЯ ХОЛОДНОСТЬ (СИН. — ФРИГИДНОСТЬ)

Сексология. Словарь терминов

Половая холодность (син. — фригидность) — ослабление полового влечения или половой возбудимости. Термин чаще употребляется применительно к лицам женского пола.

ХАВБЕК

Русско-азербайджанский словарь

М idm. xavbek (futbol və xokkey oyununda yarımmüdafiəçi).

ХАЙЛИТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. vulq. bağırmaq, çığırmaq, boğazını yırtmaq.

ХАКАССКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. xakas -i(-ı); хакасский язык xakas dili.

ХАКИ

Русско-азербайджанский словарь

Xaki (1. неизм. прил. tutqun torpaq və ya yaşılımtıl rəngli; 2. нескл. ср bu rəngdə parça).

ХАЛАТНО

Русско-азербайджанский словарь

Нареч. səhlənkar(lıqla), başısoyuq(luqla).

ХАЛАТНЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

I. прил. səhlənkar, başısoyuq; халатное отношение к делу işə səhlənkar (başısoyuq) yanaşma. II. прил. 1. xələt -u(-ü); халатный покрой xələt ülgüsü; 2. xələtlik;

ХАЛДЕЙ

Русско-азербайджанский словарь

М 1. tar. gildani (qədimdə Babilistan ovalığında yaşamış. gildani xalqına mənsub adam); 2. qəd. şəbehçıxardan; 3. köhn. təlxək, oyunbaz.

ХАЛДЕЙСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. tar. gildani -i(-ı); халдейский жрец gildani kahini.

ХАЛДСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. xald -i(-ı); халдский язык xald dili.

ХАЛДЫ

Русско-азербайджанский словарь

Мн. (ед. халд м) tar. xaldlar (Van gölu həvalisində yaşamış və eramızdan əvvəl XIV-VII əsrlərdə Urartu dövlətində hakimiyyət sürmüş tayfa).

ХАЛИФ

Русско-азербайджанский словарь

М tar. xəlifə; халиф на час bir saatlıq xəlifə.

ХАЛТУРА

Русско-азербайджанский словарь

Ж dan. xaltura (1. başdansovma iş, pis və bacarıqsız görülmüş iş; 2. əlavə asan qazanc və s.).

ХАЛТУРИТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. dan. xaltura ilə məşğul olmaq, xaltura etmək.

ХАЛУПА

Русско-азербайджанский словарь

Ж dan. daxma, koma (Ukraynada və Belorusiyada).

ХАЛЦЕДОН

Русско-азербайджанский словарь

М miner. xalsedon (kvars növündən yarımqiymətli daş).

ХАМ

Русско-азербайджанский словарь

М 1. qanmaz, qanacaqsız, ədəbsiz, tərbiyəsiz, alçaq (söyüş); 2. köhn. gəda, nökər.

ХАМЕЛЕОН

Русско-азербайджанский словарь

М 1. zool. buqələmun; 2. məc. buqələmun (şəraitə görə öz rə'yini, fikrini, əqidəsini tez-tez dəyişən prinsipsiz adam); 3. kim. xamelyon (müxtəlif məhlullarda rən

ХАМЕЛЕОНСТВОВАТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. dan. buqələmunluq etmək, ikiüzlülük etmək, fikrini, rə'yini tez-tez dəyişmək, dondan-dona girmək.

ХАМЕТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. dan. özünü heyvan kimi aparmaq, qabalıq etməyə başlamaq, həyasız olub getmək.

ХАМИТЫ

Русско-азербайджанский словарь

Мн. (ед. хамит м) hamlar (Şimali Afrikada yaşayan və bir-birinə yaxın dillərdə danışan xalqlar qrupu).

ХАМИТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. dan. qanmazlıq etmək, ədəbsizlik etmək, tərbiyəsizlik etmək, özünü həyasızcasına aparmaq.

ХАМОВ

Русско-азербайджанский словарь

: хамово отродье (племя) qanmazlar; heyvanlar; gəda-güdələr.

ХАМОВАТЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. dan. insaniyyəti olmayan, kobud, qanmaz.

ХАМСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. dan. kobudcasına, qanmazcasına, ədəbsizcəsinə, heyvancasına.

ХАМСТВО

Русско-азербайджанский словарь

Ср мн. нет kobudluq, qanmazlıq, ədəbsizlik, heyvanlıq.

ХАНДБОЛ

Русско-азербайджанский словарь

М мн. нет idm. həndbol (əl ilə oynanılan top oyunu).

ХАНДРА

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет malxülya, xiffət, darıxma, ürəyi sıxılma, qüssə.

ХАНДРИТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. malxülya etmək, ürəyi sıxılmaq, darıxmaq, xiffət etmək, qüssələnmək.

ХАНЖА

Русско-азербайджанский словарь

I. м и ж riyakar, ikiüzlü. II. ж мн. нет dan. köhn. 1. buğdadan çəkilmiş Çin arağı; 2. spirtli içki surroqatı.

ХАНЖЕСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Рил. riyakarcasına; riyakar, ikiüzlü; ханжеское поведение riyakarcasına hərəkət.

ХАНЖИТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. dan. riyakarlıq etmək, ikiüzlülük etmək.

ХАНТЫ

Русско-азербайджанский словарь

М и ж нескл. xantı (uqro-fin dilləri qrupuna daxil xalq).

ХАОС

Русско-азербайджанский словарь

Xaos (1. qədim yunan əsatirində: dünyanın və ondakı həyatın əmələ gəlməsindən daha əvvəl mövcud olmuş qarma-qarışıq, qeyri-mütəşəkkil aləm, materiya; 2. qarma-qa

ХАОТИЧНОСТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет qarma-qarışıqlıq, qaydasızlıq, nizamsızlıq, hərc-mərclik.

ХАПАТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. dan. 1. qapmaq, qamarlamaq; 2. çırpışdırmaq, mənimsəmək.

ХАПАТЬСЯ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. dan. 1. qapmaq, qamarlamaq; 2. qapılmaq, qamarlanmaq; 3. çırpışdırılmaq, mənimsənilmək.

ХАПУГА

Русско-азербайджанский словарь

М и ж dan. 1. qapağan; 2. rüşvətxor, oğru.

ХАРАКИРИ

Русско-азербайджанский словарь

Ср нескл. xarakiri (yapon samurayları arasında: qarnını xəncərlə yırtaraq özünü öldürmə adəti).

ХАРАКТЕР

Русско-азербайджанский словарь

М xarakter (1. xasiyyət, təbiət; 2. iradə, inad; 3. xassə, xüsusiyyət, keyfiyyət, mahiyyət); ? в характере чьём ...xasiyyətidir; выдержать характер bax выдержать

ХАРАКТЕРЕЦ

Русско-азербайджанский словарь

М pis xasiyyət, tərs xasiyyət, şıltaq xasiyyət.

ХАРАКТЕРИЗОВАННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прич. 1. xarakteristikası verilmiş, səciyyələndirilmiş; 2. təsvir edilmiş; göstərilmiş.

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Сов. и несов. 1. xarakteristika vermək, xarakterizə etmək, səciyyələndirmək; 2. səciyyəvi xüsusiyyətini göstərmək, təsvir etmək.

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬСЯ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. 1. səciyyələnmək, xarakter xüsusiyyətləri ilə fərqlənmək; 2. xarakteristikası verilmək, səciyyələndirilmək, göstərilmək.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Русско-азербайджанский словарь

Ж xarakteristika (1. bir şəxsin və ya bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin təsviri; 2. bu cür təsvirdən ibarət olan rəsmi kağız, xasiyyətnamə; 3. riyaz. loqarif

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. xarakter, səciyyəvi xüsusiyyətləri göstərən, ifadə edən.

ХАРАКТЕРНОСТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет xarakterlik; məhz bir şəxsə, bir şeyə, bir xalqa, bir dövrə, bir hadisəyə xas olma.

ХАРАТЬЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж filol. tar. bax хартия 1 və 2-ci mə'nalarda.

ХАРИБДА

Русско-азербайджанский словарь

: быть (находиться) между Сциллой и Харибдой iki od arasında qalmaq.

ХАРКАТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. dan. hayqırmaq, bəlğəm tüpürmək, boğazını arıtmaq.

ХАРКОТА

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет dan. sinəsini boşaltmaq ehtiyacı, bəlğəm tüpürmə.

ХАРТИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж tar. xartiya (1. filol. papirus və ya perqamentdə qədim əlyazısı; 2. bu yazının yazıldığı material; 3. ictimai-siyasi cəhətdən əhəmiyyəti olan bə'zi sənədlərin

ХАРЧЕВНЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет aşxana, yeməkxana, aşpazxana, kababçı dükanı.

ХАРЧИ

Русско-азербайджанский словарь

Мн. (ед. харч м) məh. yemək, azuqə; на своих харчах yeməyi öz hesabına, yeməyi özündən.

ХАРЧИТЬСЯ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. məh. 1. yemək, qarnını doydurmaq; 2. yeməyə (azuqəyə) pul xərcləmək.

ХАРЧО

Русско-азербайджанский словарь

Ср нескл. aşp. xarço (bozbaşaoxşar xörək).

ХАСИДИЗМ

Русско-азербайджанский словарь

М мн. нет (dini) hasidizm (XVIII əsrdə yəhudilər arasında yayılmış dini-mistik cərəyan).

ХАТА

Русско-азербайджанский словарь

Ж koma, daxma; моя хата с краю mənə dəxli yoxdur, mənim işim deyil.

ХАЯННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прич. dan. pislənmiş, ləkələnmiş, söyülmüş, danlanmış.

ХАЯТЕЛЬ

Русско-азербайджанский словарь

М dan. pisləyən, ləkələyən, söyən, danlayan.

ХВАЛА

Русско-азербайджанский словарь

Ж 1. mədh, tə'rif, alqış; 2. əhsən! afərin! eşq olsun!

ХВАЛЕБНЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. mədhedici, tə'rifləyici; хвалебная песня mədhiyyə, mədhnamə.

ХВАЛЕНИЕ

Русско-азербайджанский словарь

Ср 1. mədh etmə, tə'rifləmə, 2. mədh, tə'rif.

ХВАЛИВАТЬСЯ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. dan. özünü tə'rifləmək, özünü öymək, öyünmək, lovğalanmaq.

ХВАСТАТЬСЯ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. özünü tə'rifləmək, özünü öymək, öyünmək, lovğalanmaq.

ХВАСТЛИВЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. özünü öyən, öyünən; lovğa, gopçu.

ХВАСТНЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет dan. lovğa sözlər; lovğalıq, gop.

ХИЖИНКА

Русско-азербайджанский словарь

Ж хижина söz. kiç.; komacıq, daxmacıq, dəyə.

ХИЛЕТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. dan. zəifləmək, sınıxmaq, sısqalaşmaq, arıqlamaq.

ХИЛОСТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет zəiflik, arıqlıq, sısqalıq, cansızlıq.

ХИМЕРА

Русско-азербайджанский словарь

Ж 1. mif. əjdaha; 2. məc. xülya, xam xəyal, fantaziya.

ХИМЕРИЧНОСТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет xəyalilik, həyatakeçməzlik, fantastiklik.

ХИМИЗАТОР

Русско-азербайджанский словарь

М xüs. kimyalaşdırma mütəxəssisi (bax химизация).

ХИМИЗАЦИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет xüs. kimyalaşdırma, kimyalaşdırılma (kimya elmi nailiyyətlərinin texnikada, sənayedə, kənd təsərrüfatında geniş tətbiq edilməsi).

ХИМИЗИРОВАННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прич. xüs. kimyalaşdırılmış (bax химизация).

ХИМИЗИРОВАТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. xüs. kimyalaşdırmaq (bax химизация).

ХИМИЗИРОВАТЬСЯ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. xüs. kimyalaşdırılmaq (bax химизация).

ХИМИЗМ

Русско-азербайджанский словарь

М мн. нет kimyəvi xassə (bir maddənin, prosesin kimyəvi xassəsi).

ХИМИКАЛИИ

Русско-азербайджанский словарь

Ед. нет xüs. kimyəvi preparatlar, kimyəvi mə'mulat.

ХИМИЧЕСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. 1. kimya -i(-ı); химическая лаборатория kimya laboratoriyası; 2. kimyəvi; химический анализ kimyəvi analiz.

ХИМИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет 1. kimya; 2. kimyəvi tərkib; химия крови qanın kimyəvi tərkibi.

ХИННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. kinə -i(-ı); ? хинное дерево kinə ağacı.

ХИРЕТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. 1. zəifləmək, sınıxmaq, arıqlamaq, sısqalaşmaq; 2. məc. solmaq, sönmək, düşkünləşmək, tənəzzül etmək.

ХИРОМАНТИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж мн. нет köhn. əlfalı, ələ baxıb fal açma; falçılıq.

ХИРОТОНИЯ

Русско-азербайджанский словарь

Ж xirotoniya (pravoslav kilsəsində: ruhani advermə mərasimi).

ХИРУРГИЧЕСКИЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. cərrahlıq -i(-ı); хирургические инструменты cərrahlıq alətləri.

ХИТИН

Русско-азербайджанский словарь

М zool. xitin (buğumayaqlıların, məs.: böcəklərin, xərçənglərin və s. üst qabığını təşkil edən bərk maddə).'

ХИТИННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Рил. zool. xitin; хитинный покров xitin qabıq.

ХИТРЕЦ

Русско-азербайджанский словарь

М 1. hiyləkər, kələkbaz, fəndgir, bic, hərif; 2. zool. ağac qurdu.

ХИТРЕЦА

Русско-азербайджанский словарь

Мн. нет: с хитрецой (с хитринкой) hiylə ilə, bic-bic; смотреть с хитрецой bic-bic baxmaq,

ХИТРИТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. 1. hiyləgərlik etmək, hiylə işlətmək, kələk gəlmək, fənd gəlmək, biclik işlətmək; 2. dan. baş işlətmək, uydurmaq.

ХИТРОСПЛЕТЕНИЕ

Русско-азербайджанский словарь

Ср 1. hiylə, kələk, fırıldaq, biclik; 2. köhn. müəmma.

ХИТРОСПЛЕТЁННЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прич. çox mürəkkəb, çox dolaşıq, çox bic, müəmmalı, ustalıqla qurulmuş.

ХИТРОСТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Ж 1. hiyləgərlik, biclik, hiylə, fənd; 2. bacarıq, ustalıq, məharət; ? не велика (не большая) хитрость böyük iş deyil.

ХИТРОУМНЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. 1. çox bic, çox incə, çox hiyləgər, çox fəndgir; 2. çox mürəkkəb, məharətlə düzəldilmiş.

ХИТРЫЙ

Русско-азербайджанский словарь

Прил. 1. hiyləgər, kələkbaz, fəndgir bic; 2. bacarıqlı, məharətli; 3. dolaşıq, mürəkkəb, çətin.

ХИХАНЬКИ

Русско-азербайджанский словарь

Мн.: хиханьки да хаханьки hır-hır hırıldama.

НЕ ХВАТАТЬ

Русско-азербайджанский словарь

Несов. çatmamaq, yetişməmək; не хватает времени vaxtım çatmır.

Время запроса ( 2.046579149 сек)
T: 2.0581085 M: 1 D: 0